Strona główna » Polityka prywatności i cookies
SPRZEDAŻ ART. KETTLER
Producenci
Kategorie

Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM http://www.gardenshop.pl/

 

§ 1. Postanowienia ogólne
 

1.  Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym http://www.gardenshop.pl/ (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez Właściciela.

2.  Terminy użyte w Polityce oznaczają:

1)  Serwis: serwis internetowy http://www.gardenshop.pl/;

2)  Użytkownik: podmiot korzystający z Serwisu;

3)  Właściciel: GARDENSHOP Tomasz Kapler, Warszawska 42, 05-520 Konstancin-Jeziorna, NIP: 1230805966, REGON: 017288090.

4)  Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas korzystania z Serwisu.

3.  Celem Polityki jest w szczególności:

1)  udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa;

2)  zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.

4.  Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum.

5.  W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie Polityki. Akceptacja może być dokonana za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika urządzeniu lub konfiguracji usługi.

6.  Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:

1)  ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2022.1648 t.j. ze zm.);

2)  ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020.344 t.j. ze zm.);

3)  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) (dalej: „Rozporządzenie”);

4)  ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019.1781 t.j. ze zm.).§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych
 

1.  Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów.

2.  Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

1)  przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;

2)  zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

3)  adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

4)  prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

5)  przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

6)  przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

3.  Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

4.  Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub zniszczeniem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.

5.  Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:

1)  prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;

2)  prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

3)  prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;

4)  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

5)  prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

6.  Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: GARDENSHOP Tomasz Kapler, Warszawska 42, 05-520 Konstancin-Jeziorna, NIP: 1230805966, REGON: 017288090, nr telefonu 223747265, kom. 609233607, adres email:info@gardenshop.pl.

7.  Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

8.  W związku z działalnością Serwisu Właściciel korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonania usługi na rzecz Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane:

1)  firmie hostingowej,

2)  dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu,

3)  dostawcy usług internetowych,

4)  dostawcy usług marketingowych lub reklamowych.§ 3. Cookies
 

1.  Właściciel stosuje Cookies przede wszystkim w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstawowych funkcji.

2.  Właściciel może także wykorzystywać Cookies własne lub partnerów w celach analitycznych, funkcjonalnych lub marketingowych, ale wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę.

3.  W Serwisie mogą być wykorzystywane są następujące rodzaje Cookies:

1)  niezbędne Cookies, których celem jest zapewnienie Użytkownikowi dostępu do Serwisu i jego poprawne działanie Bez nich Właściciel nie byłby w stanie świadczyć Użytkownikom usług w ramach Serwisu, z tego względu ich stosowanie nie wymaga zgody Użytkownika;

2)  analityczne Cookies, których celem jest zbieranie informacji i tworzenie statystyk na potrzeby poprawy Serwisu (w tym sprawdzenie liczby wizyt lub ruchu w Serwisie i jego źródeł). Są to Cookies opcjonalne, zatem Właściciel może z nich korzystać tylko, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę;

3)  funkcjonalne Cookies, których celem jest zapamiętanie preferencji Użytkownika dotyczących Serwisu (w tym w zakresie wyglądu Serwisu, języka, czcionki lub innych elementów, które można dostosowywać) i dostarczenie spersonalizowanych treści. Są to Cookies opcjonalne, zatem Właściciel może z nich korzystać tylko, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę;

4)  marketingowe Cookies, których celem jest zbieranie informacji o preferencjach lub zainteresowaniach Użytkowników i dopasowanie treści reklamowych lub marketingowych do tych preferencji. Są to Cookies opcjonalne, zatem Właściciel może z nich korzystać tylko, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę.

4.  Użytkownik może zadecydować o swoich preferencjach odnośnie Cookies poprzez zarządzanie Cookies. W Serwisie stosowana jest platforma zarządzania zgodami, w ramach której Użytkownik w każdym czasie może wyrazić lub wycofać zgodę na wykorzystywanie opcjonalnych Cookies, zmienić oświadczenia, uzyskać informacje odnośnie Cookies.

5.  Odnośnie czasu przechowywania Cookies na urządzeniach Użytkowników, to w Serwisie stosowane są:

1)  sesyjne Cookies, które nie są przechowywane na urządzeniach Użytkowników po zakończeniu sesji (np. po wylogowaniu się lub zamknięciu strony Serwisu lub przeglądarki) lub przez inny okres wskazany w narzędziu do zarządzania zgodami cookies;

2)  stałe Cookies, które są zapisywane na urządzeniach Użytkowników także po zakończeniu sesji i to przez czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika. Czas określony w parametrach Cookies można sprawdzić na platformie do zarządzania zgodami dla każdego Cookies oddzielnie.

6.  W ramach korzystania z Serwisu na urządzeniach Użytkowników mogą być umieszczane Cookies pochodzące od partnerów Właściciela takich jak Google, Facebook, Tiktok, Consent Manager czy innych, których lista może zmieniać się w czasie, informacja jest dostępna poprzez funkcjonalność do zarządzania ustawieniami plików cookie.

7.  W niektórych przypadkach oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika). Dokonanie zmiany ustawień przeglądarki może sprawić, że niektóre usługi nie będą działać prawidłowo, a nawet całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

8.  Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

9.  Informacje dotyczące Cookies mogą mieć zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

10. Użytkownik może również zarządzać plikami Cookies na poziomie przeglądarki internetowej w sposób, który na jaki pozwala funkcjonalność przeglądarki.§ 4. Reklamacje
 

1.  Reklamacje można kierować do Właściciela w formie elektronicznej na adres info@gardenshop.pl.

2.  Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

1)  możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;

2)  możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.

3.  Właściciel zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie w terminie 14 dni.

4.  Jeśli reklamacja zostanie uznana, Właściciel podejmie odpowiednie działania.

5.  W celu rozpatrywania reklamacji Właściciel przetwarza dane osobowe Użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię, nazwisko, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji Właściciel może przetwarzać szereg innych informacji, w tym informacje o korzystaniu przez Użytkownika z Usług, Cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu rozpatrzenia reklamacji i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych zgodnie z ustawą o rachunkowości w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Właściciela.

6.  W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień Polityki lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, Właściciel może przetwarzać dane osobowe Użytkownika do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń, który zazwyczaj wynosi 3 lata, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem Użytkownika. Prawnie uzasadniony interes będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności Użytkownika.§ 5. Postanowienia końcowe
 

1.  Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 24.01.2024 r.

2.  Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.  Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

4.  W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

5.  Niniejszy dokument chroniony jest prawem autorskim i udostępniany na prawach licencji. Jakiekolwiek używanie dokumentu bez zgody autora, rozpowszechnianie przez publikacją jest zabronione.


Przejdź do strony głównej
Nasze nowości
Kontakt
Płatności
Zakupy na raty
PRZESYŁKI

                     

          
                 

          

 
 
ŚLEDZENIE PRZESYŁKI
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM http://www.gardenshop.pl/
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ